• <dd id="4ki6i"></dd>
 • <nav id="4ki6i"><nav id="4ki6i"></nav></nav>
 • 歡迎來到原中小學教育資源網!

  三字經全文帶拼音

  漢語拼音 時間:2018-12-03 我要投稿
  【www.dazhuamiu.cn - 漢語拼音】

   《三字經》是中國的傳統啟蒙教材,在中國古代經典當中《三字經》是最淺顯易懂的讀本之一。很多大朋友在小時候可能都讀過三字經,現在想給小孩找有拼音版的,小編馬上為您奉上三字經全文

  三字經全文

   rén zhī chū xìng běn shàn

   人 之 初 , 性 本 善。

   xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

   性 相 近 , 習 相 遠。

   gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

   茍 不 教 , 性 乃 遷。

   jiào zhī dào guì yǐ zhuān

   教 之 道 , 貴 以 專。

   xī mèng mǔ zé lín chǔ

   昔 孟 母 , 擇 鄰 處。

   zǐ bù xué duàn jī zhù

   子 不 學 , 斷 機 杼。

   dòu yān shān yǒu yì fāng

   竇 燕 山 , 有 義 方。

   jiào wǔ zǐ míng jù yáng

   教 五 子 , 名 俱 揚。

   yǎng bú jiào fù zhī guò

   養 不 教 , 父 之 過。

   jiào bù yán shī zhī duò

   教 不 嚴 , 師 之 惰。

   zǐ bù xué fēi suǒ yí

   子 不 學 , 非 所 宜。

   yòu bù xué lǎo hé wéi

   幼 不 學 , 老 何 為。

   yù bù zhuó bù chéng qì

   玉 不 琢 , 不 成 器。

   rén bù xué bù zhī yì

   人 不 學 , 不 知 義。

   wèi rén zǐ fāng shào shí

   為 人 子 , 方 少 時。

   qīn shī yǒu xí lǐ yí

   親 師 友 , 習 禮 儀。

   xiāng jiǔ líng néng wēn xí

   香 九 齡 , 能 溫 席。

   xiào yú qīn suǒ dāng zhí

   孝 于 親 , 所 當 執。

   róng sì suì néng ràng lí

   融 四 歲 , 能 讓 梨。

   tì yú zhǎng yí xiān zhī

   弟 于 長 , 宜 先 知。

   shǒu xiào tì cì jiàn wén

   首 孝 弟 , 次 見 聞。

   zhī mǒu shù shí mǒu wén

   知 某 數 , 識 某 文。

   yī ér shí shí ér bǎi

   一 而 十 , 十 而 百。

   bǎi ér qiān qiān ér wàn

   百 而 千 , 千 而 萬。

   sān cái zhě tiān dì rén

   三 才 者 , 天 地 人。

   sān guāng zhě rì yuè xīng

   三 光 者 , 日 月 星。

   sān gāng zhě jūn chén yì

   三 綱 者 , 君 臣 義。

   fù zǐ qīn fū fù shùn

   父 子 親 , 夫 婦 順。

   yuē chūn xià yuē qiū dōng

   曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

   cǐ sì shí yùn bù qióng

   此 四 時 , 運 不 窮。

   yuē nán běi yuē xī dōng

   曰 南 北 , 曰 西 東。

   cǐ sì fāng yìng hū zhōng

   此 四 方 , 應 乎 中。

   yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

   曰 水 火 , 木 金 土。

   cǐ wǔ xíng běn hū shù

   此 五 行 , 本 乎 數。

   yuē rén yì lǐ zhì xìn

   曰 仁 義 , 禮 智 信。

   cǐ wǔ cháng bù róng wěn

   此 五 常 , 不 容 紊。

   dào liáng shū mài shǔ jì

   稻 粱 菽 , 麥 黍 稷。

   cǐ liù gǔ rén suǒ shí

   此 六 谷 , 人 所 食。

   mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

   馬 牛 羊 , 雞 犬 豕。

   cǐ liù chù rén suǒ sì

   此 六 畜 , 人 所 飼。

   yuē xǐ nù yuē āi jù

   曰 喜 怒 , 曰 哀 懼。

   ài wù yù qī qíng jù

   愛 惡 欲 , 七 情 具。

   páo tǔ gé mù shí jīn

   匏 土 革 , 木 石 金。

   sī yǔ zhú nǎi bā yīn

   絲 與 竹, 乃 八 音。

   gāo zēng zǔ fù ér shēn

   高 曾 祖 , 父 而 身。

   shēn ér zǐ zǐ ér sūn

   身 而 子 , 子 而 孫。

   zì zǐ sūn zhì xuán zēng

   自 子 孫 , 至 玄 曾

   nǎi jiǔ zú rén zhī lún

   乃 九 族 , 人 之 倫。

   fù zǐ ēn fū fù cóng

   父 子 恩 , 夫 婦 從。

   xiōng zé yǒu dì zé gōng

   兄 則 友 , 弟 則 恭。

   zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

   長 幼 序 , 友 與 朋。

   jūn zé jìng chén zé zhōng

   君 則 敬 , 臣 則 忠。

   cǐ shí yì rén suǒ tóng

   此 十 義 , 人 所 同。

   fán xùn méng xū jiǎng jiū

   凡 訓 蒙 , 須 講 究。

   xiáng xùn gǔ míng jù dòu

   詳 訓 詁 , 明 句 讀。

   wéi xué zhě bì yǒu chū

   為 學 者 , 必 有 初。

   xiǎo xué zhōng zhì sì shū

   小 學 終 , 至 四 書。

   lún yǔ zhě èr shí piān

   論 語 者 , 二 十 篇。

   qún dì zǐ jì shàn yán

   群 弟 子 , 記 善 言。

   mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

   孟 子 者 , 七 篇 止。

   jiǎng dào dé shuō rén yì

   講 道 德 , 說 仁 義。

   zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

   作 中 庸 , 子 思 筆。

   zhōng bù piān yōng bú yì

   中 不 偏 , 庸 不 易。

   dà xiǎo dài zhù lǐ jì

   大 小 戴 , 注 禮 記。

   shù shèng yán lǐ yuè bèi

   述 圣 言 , 禮 樂 備。

   yuē guó fēng yuē yǎ sòng

   曰 國 風 , 曰 雅 頌。

   hào sì shī dāng fěng yǒng

   號 四 詩 , 當 諷 詠。

   shī jì wáng chūn qiū zuò

   詩 既 亡 , 春 秋 作。

   yù bāo biǎn bié shàn è

   寓 褒 貶 , 別 善 惡。

   sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

   三 傳 者 , 有 公 羊。

   yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

   有 左 氏 , 有 谷 梁。

   jīng jì míng fāng dú zǐ

   經 既 明 , 方 讀 子。

   cuō qí yào jì qí shì

   撮 其 要 , 記 其 事。

   wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

   五 子 者 有 荀 揚。

   wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

   文 中 子 , 及 老 莊。

   jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

   經 子 通 , 讀 諸 史。

   kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

   考 世 系 , 知 終 始。

   zì xī nóng zhì huáng dì

   自 羲 農 , 至 黃 帝。

   hào sān huáng jū shàng shì

   號 三 皇 , 居 上 世。

   táng yǒu yú hào èr dì

   唐 有 虞 , 號 二 帝。

   xiāng yī xùn chēng shèng shì

   相 揖 遜 , 稱 盛 世。

   xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

   夏 有 禹 , 商 有 湯。

   zhōu wén wǔ chēng sān wáng

   周 文 武 , 稱 三 王。

   xià chuán zǐ jiā tiān xià

   夏 傳 子 , 家 天 下。

   sì bǎi zǎi qiān xià shè

   四 百 載 , 遷 夏 社。

   tāng fá xià guó hào shāng

   湯 伐 夏 , 國 號 商。

   liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

   六 百 載 , 至 紂 亡。

   zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

   周 武 王 , 始 誅 紂。

   bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

   八 百 載 , 最 長 久。

   zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

   周 轍 東 , 王 綱 墜。

   Chěng gān gē shàng yóu shuì

   逞 干 戈 , 尚 游 說。

   shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

   始 春 秋 , 終 戰 國。

   wǔ bà qiáng qī xióng chū

   五 霸 強 , 七 雄 出。

   yíng qín shì shǐ jiān bìng

   嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

   chuán èr shì chǔ hàn zhēng

   傳 二 世 , 楚 漢 爭。

   gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

   高 祖 興 , 漢 業 建。

   zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

   至 孝 平 , 王 莽 篡。

   guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

   光 武 興 , 為 東 漢。

   sì bǎi nián zhōng yú xiàn

   四 百 年 , 終 于 獻。

   wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

   魏 蜀 吳 , 爭 漢 鼎。

   hào sān guó qì liǎng jìn

   號 三 國 , 迄 兩 晉。

   song qí jì liáng chén chéng

   宋 齊 繼 , 梁 陳 承。

   wéi nán cháo dū jīn líng

   為 南 朝 , 都 金 陵。

   běi yuán wèi fēn dōng xi

   北 元 魏 , 分 東 西。

   yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

   宇 文 周 , 與 高 齊。

   dài zhì suí yì tǔ yǔ

   迨 至 隋 , 一 土 宇。

   bú zài chuan shī tǒng xù

   不 再 傳 , 失 統 緒。

   táng gāo zǔ qǐ yì shī

   唐 高 祖 , 起 義 師。

   chú suí luàn chuàng guó jī

   除 隋 亂 , 創 國 基。

   èr shí chuán sān bǎi zǎi

   二 十 傳 , 三 百 載。

   liáng miè zhī guó nǎi gǎi

   梁 滅 之 , 國 乃 改。

   liáng táng jìn jí hàn zhōu

   梁 唐 晉 , 及 漢 周。

   chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

   稱 五 代 , 皆 有 由。

   yán sòng xīng shòu zhōu shàn

   炎 宋 興 , 受 周 禪。

   shí bā chuán nán běi hùn

   十 八 傳 , 南 北 混。

   liáo yǔ jīn dì hào fēn

   遼 與 金 , 帝 號 紛。

   dài miè liáo sòng yóu cún

   迨 滅 遼 , 宋 猶 存。

   zhì yuán xīng jīn xù xiē

   至 元 興 , 金 緒 歇。

   yǒu sòng shì yì tong miè

   有 宋 世 , 一 同 滅。

   bìng zhōng guó jiān róng dí

   并 中 國 , 兼 戎 狄。

   míng tài zǔ jiǔ qīn shī

   明 太 祖 , 久 親 師。

   chuán jiàn wén fāng sì sì

   傳 建 文 , 方 四 祀。

   qiān běi jīng yǒng lè sì

   遷 北 京 , 永 樂 嗣。

   dài chóng zhēn méi shān shì

   迨 崇 禎 , 煤 山 逝。

   qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

   清 太 祖 , 膺 景 命。

   jìng sì fāng kè dà dìng

   靖 四 方 , 克 大 定。

   zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

   至 宣 統 , 乃 大 同。

   shí èr shì qīng zuò zhōng

   十 二 世 , 清 祚 終。

   dú shǐ zhě kǎo shí lù

   讀 史 者 , 考 實 錄。

   tōng gǔ jīn ruò qīn mù

   通 古 今 , 若 親 目。

   kǒu ér song xīn ér wéi

   口 而 誦 , 心 而 維。

   cháo yú sī xī yú sī

   朝 于 斯 , 夕 于 斯。

   xī zhòng ní shī xiàng tuó

   昔 仲 尼 , 師 項 橐。

   gǔ shèng xián shàng qín xué

   古 圣 賢 , 尚 勤 學。

   zhào zhōng ling dú lǔ lún

   趙 中 令 , 讀 魯 論。

   bǐ jì shì xué qiě qín

   彼 既 仕 , 學 且 勤。

   pī pú biān xiāo zhú jiǎn

   披 蒲 編 , 削 竹 簡。

   bǐ wú shū qiě zhī miǎn

   彼 無 書 , 且 知 勉。

   tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

   頭 懸 梁 , 錐 刺 股。

   bǐ bú jiào zì qín kǔ

   彼 不 教 , 自 勤 苦。

   rú náng yíng rú yìng xuě

   如 囊 螢 , 如 映 雪。

   jiā suī pín xué bú chuò

   家 雖 貧 , 學 不 輟。

   rú fù xīn rú guà jiǎo

   如 負 薪 , 如 掛 角。

   shēn suī láo yóu kǔ zhuó

   身 雖 勞 , 猶 苦 卓。

   sū lǎo quán èr shí qī

   蘇 老 泉 , 二 十 七。

   shǐ fā fèn dú shū jí

   始 發 奮 , 讀 書 籍。

   bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

   彼 既 老 , 猶 悔 遲。

   ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

   爾 小 生 , 宜 早 思。

   ruò liáng hào bā shí èr

   若 梁 灝 , 八 十 二。

   duì dà tíng kuí duō shì

   對 大 廷 , 魁 多 士。

   bǐ jì chéng zhòng chēng yì

   彼 既 成 , 眾 稱 異。

   ěr xiǎo shēng yí lì zhì

   爾 小 生 , 宜 立 志。

   yíng bā suì néng yǒng shī

   瑩 八 歲 , 能 詠 詩。

   mì qī suì néng fù qí

   泌 七 歲 , 能 賦 棋。

   bǐ yǐng wù rén chēng qí

   彼 穎 悟 , 人 稱 奇。

   ěr yòu xué dāng xiào zhī

   爾 幼 學 , 當 效 之。

   cài wén jī néng biàn qín

   蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

   xiè dào yùn néng yǒng yín

   謝 道 韞 , 能 詠 吟。

   bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

   彼 女 子 , 且 聰 敏。

   ěr nán zǐ dāng zì jǐng

   爾 男 子 , 當 自 警。

   táng liú yàn fāng qī suì

   唐 劉 晏 , 方 七 歲。

   jǔ shén tóng zuò zhèng zì

   舉 神 童 , 作 正 字。

   bǐ suī yòu shēn yǐ shì

   彼 雖 幼 , 身 已 仕。

   ěr yòu xué miǎn ér zhì

   爾 幼 學 , 勉 而 致。

   yǒu wéi zhě yì ruò shì

   有 為 者 , 亦 若 是。

   quǎn shǒu yè jī sī chén

   犬 守 夜 , 雞 司 晨。

   gǒu bù xué hé wéi rén

   茍 不 學 , 曷 為 人。

   cán tǔ sī fēng niàng mì

   蠶 吐 絲 , 蜂 釀 蜜。

   rén bù xué bù rú wù

   人 不 學 , 不 如 物。

   yòu ér xué zhuàng ér xíng

   幼 而 學 , 壯 而 行。

   shàng zhì jūn xià zé mín

   上 致 君 , 下 澤 民。

   yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

   揚 名 聲 , 顯 父 母。

   guāng yú qián yù yú hòu

   光 于 前 , 裕 于 后。

   rén yí zǐ jīn mǎn yíng

   人 遺 子 , 金 滿 贏。

   wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

   我 教 子 , 惟 一 經。

   qín yǒu gōng xì wú yì

   勤 有 功 , 戲 無 益。

   jiè zhī zāi yí miǎn lì

   戒 之 哉 , 宜 勉 力。

  三字經全文帶拼音

  熱門文章
  韩国彩票